Hvem er vi

LTL er et investeringsselskap eid av fire familier fra Lyngdal og Kristiansand. Vår oppgave er å forvalte selskapets investeringskapital til beste for samfunn, ansatte og eiere.

Selskapet eier byggevarerelaterte selskaper med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt samt moderne næringseiendommer. LTL er majoritetseier i selskaper med  om lag 500 ansatte og en milliard kroner i omsetning.  Selskapet har i tillegg betydelige finansielle eierposter i selskaper som representerer over halvannen milliard kroner i omsetning.

LTL har hovedkontor i Kristiansand.

Vår Virksomhet

Vår virksomhet er rettet inn mot langsiktig verdiskapende eierskap i virksomheter og eiendommer. I våre selskapsinvesteringer kobler vi industriell og kommersiell kompetanse sammen med kapital. Gjennom aktivt eierskap i form av styrerepresentasjon og nært samarbeid med ledelsen i selskapene driver vi kontinuerlig utvikling av porteføljen.

Med bakgrunn i vår kompetanseprofil er vi særlig orientert mot byggevareindustrien. På eiendomssiden utvikler og forvalter vi primært næringseiendommer.  Vi forvalter eiendommer en rekke steder i Sør-Norge men har særlig fokus på eiendomsutvikling på Sørlandet.

Våre investeringer gjøres enten alene eller i partnerskap med andre. Vi har lang og god erfaring med partnerskap og er opptatt av at disse skal være tuftet på pålitelighet, ærlighet, tillit, etikk og ivaretagelse av felles interesser.

Bærekraft og samfunnsansvar

LTL er bevisst påvirkningen både vi og våre porteføljeselskaper og eiendomsprosjekter kan ha på omgivelsene og samfunnet. Vi er opptatt av å fremme viktige prinsipper for beskyttelse av miljøet, samfunnsansvar så vel som god eierstyring og selskapsledelse.

Selskapet forplikter seg til å hensynta disse aspektene i investeringsanalyser, investeringskriterier, beslutningsprosesser og i porteføljeselskapenes styringsgrunnlag. LTL har som policy at våre egne selskaper skal vurdere virksomhetene sine i forhold miljø, samfunnsansvar og styring for å identifisere risikoområder og gjennomføre tiltak som ivaretar vårt ansvar og våre forpliktelser.

Vår grunnfilosofi er aktivt eierskap for varig verdiskaping. Bærekraftige investeringer betyr en forpliktelse til å ivareta dagens generasjons behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners behov. FNs bærekraftsmål består av 17 mål med en rekke undermål. LTL har valgt å fokusere på de bærekraftsmålene som rommer virksomheten til de fleste av våre selskaper – og hvor vi tydeligst kan gjøre en forskjell.

Bærekraftsmål nr 5. Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Styret

Lars Erik Torjussen

Styreleder

Lars Pettersen

Styremedlem og gründer

Janne Storm Pettersen

Styremedlem

Odd Atle Gundersen

Styremedlem

Jenny Johanne Gundersen

Styremedlem

Terje Rom

Styremedlem og gründer

Hanne Rom Havaas

Styremedlem

Fred Gundersen

Styremedlem og gründer

Pål Gundersen

Styremedlem

Historie

Gjennom snart 40 år har LTL vært en sentral aktør i næringsutvikling på Sørlandet og bidratt til betydelig verdiskaping for samfunn, ansatte og eiere. Virksomheten ble etablert i 1984 av våre gründere; Lars Pettersen, Terje Rom, Lorents Gundersen og Fred Gundersen og var basert på handel med byggevarer. Jordnære verdier som trygghet, tillit og god kommunikasjon la grunnlaget for langvarige og gjensidig verdiskapende relasjoner og partnerskap.

Selskapet ble bygget opp gjennom aktiv drift og investeringer i så vel nyetableringer som etablerte virksomheter. Filosofien for eierskap er den samme i dag; aktivt eierskap og deltakelse med tydelig fokus på kvalitet i alle ledd.

Fortsatt er selskapet eiet av de samme fire familiene fra Lyngdal og Kristiansand.